นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 สัมมนาการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน(กรอ.)เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค (ระดับนโยบาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.