นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน และภาคเอกชน - ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา