นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ