นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่4/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา