นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)