นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 - ร่วมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเรือมาเนาะห์รับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา