นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา