นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมจำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเกาะยาว