นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -