นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 - คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดพังงา ขอเข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 11:30 - 00:00 - เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพังงา ขอเข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา