นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมประสานการปฏิบัติเรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมการตรวจเยี่ยมของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา