นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมตรวจสอบการขออนุญาตปลูการ้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา