นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : กทม.
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานสมัชชาพังงาแห่งความสุข
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
3 14:20 - 00:00 ประธานบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีพัฒนา ในการขับเคลื่อน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ร่วมรับข้อเสนอนโยบายสมัชชาพังงาแห่งความสุขครั้งที่ 7 (โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รายละเอียด : (ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
สถานที่ : ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน