นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานการตรวจสอบการขออนุญาตปลูการ้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานที่ก่อสร้าง อ.เมือง,อ.ทับปุด,อ.คุระบุรี,อ.ตะกั่วทุ่ง