นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ปฏิบัติราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา