นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -