นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - สัมภาษณ์เพื่อจัดทำ VTR ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา เข้าพบหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 - ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ เข้าพบหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
6 19:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีไทยและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีริมเขื่อนคลองพังงา จังหวัดพังงา