นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการเลือกตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าพบเพื่อหารือในการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา