นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 11/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา