นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1/2563)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1ชั้น 5 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ