นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมโคกกลอย-ท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชาโต ดีเอราวัณ โรงแรมเอราวัณพังงา ตำบลโคกกลอย
2 13:00 - 00:00 - ประธานประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่ง "Ram Phang-nga Run"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.คลังจังหวัดพังงา
4 18:30 - 00:00 - ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะกงสุลจีน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม LE CORAL NATAI