นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา