นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - รับฟังการนำเสนอแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุขจังหวัดพังงาในประเด็นที่มุ่งเน้น ปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (อาคารเรือ)
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา