นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8(อาคารเรือ)
2 13:30 - 00:00 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)