นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถ่ินระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำห้องเรียน กศน.ออนไลน์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศฯ.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา