นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - คณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงาขอเข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ประธานในการมอบเช็คค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 - คณะสมาชิกสภาเกษตรขอเข้าพบเพื่อรับมอบนโยบาย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 - มอบสำเนาสื่อภาพยนต์ประวัติศาสตร์เมืองพังงาให้แก่องค์กรเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
5 14:00 - 00:00 - หารือเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
6 14:30 - 00:00 - หารือการขับเคลื่อนเส้นทางสายไหมฯ เพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา