นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา