นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงา ประจำปีงปบะมาณ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ITV หมู่ที่ 6 บ้านบางหลุด ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า