นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา