นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา ชั้น 2
2 13:30 - 00:00 ประชุมปรึกษาหารือ หาข้อยุติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตามโครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน ประจำอำเภอท้ายเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปลัดจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา