นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมปรึกษาหารือ หาข้อยุติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตามโครงการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชน ประจำอำเภอท้ายเหมือง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปลัดจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา