นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา