นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 - ประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา