นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกเส้นทางถนนเพื่อดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา