นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - เยี่ยมชมกิจกรรมนันทนาการและนิทรรศการของหน่วยงาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา