นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา