นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Working Term)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
2 13:30 - 00:00 ขอเชิญประชุมการคัดเลือก ศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา