นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล- รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา