นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Working Term)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3