นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 - ร่วมงานสังสรรค์สัมพันธไมตรีกับกงสุลจีนประจำภูเก็ต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องภูเก็ตแกรนด์ บอลรูม (ชั้น 2) โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้