นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีร้านกาชาด
3 15:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา