นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีร้านกาชาด สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จ.พังงา
3 15:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา