นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 15 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : 1.โรงแรมเกาะยาวชูกิจ เดชอนันต์ รีสอร์ท 2. โรงแรมเกาะยาว ไอส์แลนด์ รีสอร์ท 3.โรงแรมทรีเฮาส์วิลล่าส์ เกาะยาว