นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 15 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมพื้นที่อำเภอเกาะยาว จำนวน 3 แห่ง 1.โรงแรมเกาะยาวชูกิจ เดชอนันต์ รีสอร์ท 2. โรงแรมเกาะยาว ไอส์แลนด์ รีสอร์ท 3.โรงแรมทรีเฮาส์วิลล่าส์ เกาะยาว
2 16:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการเสวนา เรื่องนายเหมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า)