นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -