นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมหารือข้อราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา