นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงา ประจำปีงปบะมาณ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านทุ่งละออง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งละออง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี