นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านทุ่งละออง หมู่ที่ 4 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี