นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ประธานกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานกลางอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
2 08:30 - 00:00 - ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
4 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา