นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 28 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่องการปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา